Category: preeti yumnam

KAOBASU LEITE LYRICS

KAOBASU LEITE Thong su laona hanglage, nayum maikei panglaklo Lapna leiba lamlen da chakna yengba thadoklo Kaoba su leite ngbu lapna dum leinarasu Thamoi gi mari ama eeramle puwari da Pokpiba mahaknasu libikhi adungeigi Chakyom yuyom yenna chaminnabei warisu Chahi taret khuntakpa, mitopchana landaba Eega eega khainaba, machil manao shetnaba Meitei leima kapkhiba, samlang fara …